Ел.измервания - Импеданс, ДФТ, Съпротивление на защитни заземителни уредби, Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби и Физични фактори - микроклимът, шум, осветеност, ...

Лаборатория физични фактори

Контрол на физични фактори на работната среда

Микроклимат:
  » Температура на въздуха
  » Скорост на движение на въздуха
  » Относителна влажност на въздуха

съгласно:

Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ. бр.63/2014г.)

БДС 14776-87 - Работни места в производствени помещения. Санитарно хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно облъчване;

БДС 16686-87 - Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на сградите;

Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;

Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките;

Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини;

Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване;

Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройство и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.


Шум:
  » Ниво на шум
  » Еквивалентно ниво на шум
  » Дневно ниво на експозиция на шум
  » Средно седмично ниво на експозиция на шум
  » Върхово ниво на звуково налягане
  » Дневно, вечерно и нощно ниво на шум

съгласно:
БДС ISO 1999 - Акустика. Определяне въздействието на шума при работа и оценяване увреждането на слуха, причинено от шум;

Наредба №6/15.08.2005 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопастността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;

Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;

Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките;

Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване;

Наредба № 7 на МТСП и МЗ от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;

БДС 15471 – Шум. Методи за измерване и оценка в помещения на жилищни, обществени сгради и населени места;

Наредба №6 / 26.06.2006 г. за показателите за шум в околна среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на пoказателите за шум в околна среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на човека;

Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройство и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Изкуственоосветление:
  » Осветеност

съгласно:
БДС EN 12464-1:2011 – Светлина и осветление. Осветление на работни места;

Наредба № 49/ДВ бр.7,1976 г. – За изкуствено осветление на сградите;

Методически указания 40-85 – Методи за измерване и оценка на изкуственото осветление;

Наредба № 9, ДВ бр. 46/1994 г за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците;

Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките;

Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини;

Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване;

Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройство и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях.

Скорост на въздушния поток
» Дебит на въздушния поток

съгласно:
БДС 12.3.018.82 – Вентилационни инсталации. Методи за аеродинамични изпитвания;

Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия;

Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264 от 9 ноември 2010г.;

Наредба № 24 от 20.10.2003 г. за санитарно-хигиенните изисквания към дискотеките;

Изпрати
Уебсайт в alle.bg